strona głównastrona główna › Informacje w sprawie ochrony danych osobowych drukuj drukuj

Informacje w sprawie ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informuję, że:

1.Administratorem Państwa danych osobowych jest Biuro Nieruchomości PARTNER z siedzibą w 58-506 Jelenia Góra ul. Letnia 1, NIP 611-217-93-55.

2.Dane będą przetwarzane w związku z zawarciem umowy lub na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych tj. zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit a) lub b) RODO. Przetwarzanie danych osobowych ma na celu wykonanie umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO. W związku z celami, o których mowa powyżej odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych np. kancelarii notarialnych.

3.W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanej powyżej. Zaprzestaniemy przetwarzać  dane w tych celach, chyba że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

4. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczenia.

5. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:

          a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

          b) sprostowania (poprawiania) swoich danych;

          c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

          d) przenoszenia danych; e) wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6 Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należyte wykonanie umowy pośrednictwa.

7. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.

8. Administrator podejmie stosowne środki bezpieczeństwa w zakresie informacji technicznych i organizacyjnych tak, aby zapobiec udostępnianiu przekazanych danych podmiotom nieuprawnionym.